ALGEMENE VOORWAARDEN

Ik ben Jessie Eggers en Studio Stekt is mijn bedrijf. Wil je me bereiken dan kan dat via e-mail op jessie@stekt.eu.

Stekt is administratief gevestigd op Frankhuisweg 14A / 8043 PB Zwolle / Nederland

Kvk-nummer: 81204337

BTW-nummer : NL003541440B52

 

 • TOEPASSELIJKHEID VAN DE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, offertes, samenwerkingen en overeenkomsten tussen Jessie Eggers – Stekt en een klant, opdrachtgever of samenwerkingspartner. Ze gelden dus wanneer je iets koopt in de webshop en als je een overeenkomst of samenwerking (voor onderzoeksbegeleiding, een dramaturgisch traject, een uitgeef-traject, een galerie-overeenkomst, gastlessen, of artistieke samenwerkingen) met mij aangaat.

 

Er wordt in deze algemene voorwaarden onderscheid gemaakt tussen klanten, opdrachtgevers en samenwerkingspartners; de voorwaarden zijn van toepassing op al deze titels tenzij expliciet anders benoemd. Kort gezegd zijn klanten zij die producten of diensten kopen via de webshop van Stekt, opdrachtgevers zijn zij waarmee ik overeenkomsten voor onderzoeksbegeleiding, dramaturgische trajecten, of gastlessen aanga, en samenwerkingspartners zijn zij waarmee ik overeenkomsten voor uitgeef-trajecten, galerie-overeenkomsten, of artistieke samenwerkingen aanga.

 

In onderling overleg kunnen voorafgaand aan een overeenkomst de bepalingen schriftelijk worden aangevuld of gewijzigd.

 

 

 • AANBOD EN BESTELLINGEN IN DE WEBSHOP

In de webshop vind je de informatie over de producten en diensten die ik daar aanbied, hoe je ze kunt kopen en wat ze kosten.

 

Ik streef ernaar om fysieke producten zo snel mogelijk te versturen, maar (tenzij anders overeengekomen of nadrukkelijk anders bepaald) worden deze goederen uiterlijk 30 dagen na bestelling aan het door de klant opgegeven adres geleverd.

Workshops, exposities, performances en andere niet-fysieke producten of diensten die via de webshop worden aangeboden worden geleverd op de data die in de omschrijving van het product/ de dienst worden vermeld. Ook worden zij geleverd op de wijze en in de vorm die daar staat omschreven. Mocht ik door omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte of noodgevallen) niet in staat zijn de producten/diensten op de omschreven data of leveringswijze te leveren dan wordt er gezocht naar een passende oplossing. Dit kan zijn in de vorm van alternatieve data of vormen of in het ontbinden van de bestelling en het terugstorten van het betaalde bedrag.

 

Ik ben verantwoordelijk voor de bestelling totdat deze geleverd is. Fysieke producten worden met zorg ingepakt en overgeleverd aan de bezorgdienst.

Bij kunstobjecten (zoals sculpturen, schilderijen, beelden, tekeningen, en andere) wordt een document bijgeleverd over hoe het best te zorgen voor het desbetreffende object (bijvoorbeeld met betrekking tot de plaatsing of het onderhoud). Echter ben ik niet aansprakelijk te stellen voor eventuele schade na levering of die door de plaatsing of het onderhoud door de klant ontstaat.

 

Je bestelling is compleet en onze overeenkomst definitief zodra ik je betaling heb ontvangen. Na het in het winkelmandje plaatsen van je bestelling kun je je gegevens invullen en kiezen uit de betaalmethoden die worden aangeboden. Bestellingen zonder geldige betaling kan ik niet in behandeling nemen.

 

De opgave van de prijs omvat uitsluitend de artikelen zoals die woordelijk worden omschreven. Op de foto’s kunnen decoratie en elementen te zien zijn die niet bij de prijs zijn inbegrepen.

Alle prijzen zijn berekend in Euro en inclusief BTW. Verzendkosten worden bovenop de prijs aangerekend.

 

Alles op de website en in de webshop op stekt.eu (foto’s, logo, teksten), en in het algemeen al mijn communicatie is auteursrechtelijk beschermd. Dit betekent dat je niets mag verveelvoudigen of openbaar maken zonder mijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Na mijn toestemming mag dit alleen met mijn naamsvermelding, tenzij expliciet anders overeengekomen.

 

 

 • HERROEPINGSRECHT EN RECLAME FYSIEKE PRODUCTEN UIT DE WEBSHOP

Wil je een fysiek product ruilen of retourneren, neem dan zo snel mogelijk contact op via jessie@stekt.eu

 

Fysieke producten kunnen tot 14 dagen na ontvangst worden geruild of geretourneerd. Nadat ik het product in goede orde weer heb ontvangen, stuur ik je of een vervangend product of stort ik het aankoopbedrag terug binnen een termijn van 7 dagen.

De verzendkosten voor het terugsturen van producten zijn voor kosten van de klant. Ook de verantwoordelijkheid voor het zorgvuldig retourneren van een fysiek product ligt bij de klant.

 

Mocht het teruggestuurde product op enigerlei wijze in waarde verminderd zijn, dan behoud ik het recht om de klant hiervoor aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van het desbetreffende product die het gevolg is van gebruik door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van producten vast te stellen. Eenvoudig gezegd: een gelezen boek wordt niet kosteloos teruggenomen.

 

Bekijk je product bij ontvangst zorgvuldig en meldt eventuele schade direct: neem een foto en stuur deze met een beschrijving  van de schade naar jessie@stekt.eu.

 

Mocht je na de retourperiode van 14 dagen alsnog klachten hebben over de geleverde producten, neem dan zo snel mogelijk contact op via jessie@stekt.eu, dan stuur ik zo spoedig mogelijk een passende reactie. Lees bij kunstobjecten het bijgevoegde document met betrekking tot de zorg voor het object zorgvuldig – echter ben ik niet aansprakelijk te stellen voor eventuele schade na levering of die door de plaatsing of het onderhoud door de klant ontstaat.

 

 

 • HERROEPINGSRECHT EN RECLAME NIET-FYSIEKE PRODUCTEN EN DIENSTEN UIT DE WEBSHOP

Wil je een in de webshop geplaatste bestelling voor een niet-fysiek product of een dienst herroepen (workshops, exposities, performances, en andere), neem dan zo snel mogelijk contact op via jessie@stekt.eu

 

Doe dit in ieder geval tot 2 dagen vóór de data genoemd in de omschrijving van het product/de dienst. Na het verstrijken van de bij het product of de dienst omschreven data kan een bestelling niet langer worden herroepen. Herroep je de bestelling 2 dagen of minder voor de bij het product of de dienst omschreven data dan bereken ik een onkostenvergoeding van 50% van het aankoopbedrag.

 

Bij herroeping van een bestelling van een niet-fysiek product of een dienst uit de webshop binnen de hierboven benoemde termijn, stort ik het aankoopbedrag of het met de onkostenvergoeding aangepaste bedrag binnen 7 dagen terug.

 

Mocht je klachten hebben over een niet-fysiek product of een dienst uit de webshop, maak deze dan zo spoedig mogelijk kenbaar via jessie@stekt.eu. Doe dit uiterlijk binnen 7 dagen na de in de omschrijving van het product of de dienst genoemde data/ de data van levering. Ik stuur je dan zo snel mogelijk een passende reactie.

Als de termijn van 7 dagen verstreken zijn vervalt je recht op reclamatie, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden een langere termijn voortvloeit.

 

 

 • AANBOD EN TOT STANDKOMING SAMENWERKINGEN EN OPDRACHTEN BUITEN DE WEBSHOP

Naast de webshop bied ik tevens een aantal vormen van samenwerking en opdrachten buiten de webshop om (hierna te noemen “samenwerkingen en opdrachten”). Deze samenwerkingen en opdrachten bestaan uit onderzoeksbegeleiding, dramaturgische trajecten, uitgeef-trajecten, galerie-overeenkomsten, gastlessen, en artistieke samenwerkingen.

Zie jij echter nog een andere mogelijkheid of vorm van samenwerking voor je? Neem dan vooral contact op.

 

Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen opdrachtgevers en samenwerkingspartners.

In het geval van onderzoeksbegeleiding, dramaturgische trajecten, en gastlessen ben jij de opdrachtgever. Daarbij gelden de hieronder genoemde voorwaarden die van toepassing zijn op alleen opdrachtgevers, en die op zowel opdrachtgevers als samenwerkingspartners van toepassing zijn.

In het geval van uitgeef-trajecten, galerie-overeenkomsten, en artistieke samenwerkingen ben jij een samenwerkingspartner. Daarbij gelden de hieronder genoemde voorwaarden die van toepassing zijn op alleen samenwerkingspartners en die op zowel samenwerkingspartners als opdrachtgevers van toepassing zijn.

 

Alle artikelen in deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op zowel opdrachtgevers als samenwerkingspartners tenzij expliciet anders benoemd.

Heb jij een voorstel om samen te werken die niet onder de hier genoemde categorieën valt, dan wordt voor aanvang van de overeenkomst in overleg vastgesteld welke titel (opdrachtgever of samenwerkingspartner) van toepassing is.

 

Alle (beknopte) voorstellen en offertes tot samenwerkingen en opdrachten van Stekt zijn vrijblijvend. Aan oriënterende gesprekken en beknopte voorstellen zijn geen kosten verbonden. Als het om een volledig uitgewerkt voorstel gaat (dat bijvoorbeeld min of meer een werkplan bevat) of als op enige andere wijze het voorstel of de offerte meer dan twee uur werk van mij vraagt, behoud ik het recht om voor deze werkzaamheden kosten te berekenen op basis van mijn gebruikelijke uurtarief.

Indien een oriënterend gesprek overgaat in een werkbespreking kunnen er kosten berekend worden. Deze overgang dient benoemd te worden.

 

Offertes en voorstellen zijn tot het moment van schriftelijke goedkeuring of ondertekenen vrijblijvend. Na ondertekening en/of akkoord ga ik of gaan we samen aan de slag met de afgesproken werkzaamheden en voor het afgesproken bedrag.

De termijn voor het opstellen van een offerte of voorstel en de reactie daarop van jou bepalen we onderling. Wanneer je niet binnen de afgesproken tijd reageert op een offerte of voorstel behoud ik het recht om de opdracht of samenwerking zoals daar beschreven alsnog te weigeren.

 

Een opdracht of samenwerking komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever of samenwerkingspartner op een offerte of voorstel van mij, of doordat ik, als er geen offerte of voorstel ligt, de opdracht of samenwerking schriftelijk of mondeling bevestig. Bij complexe trajecten/projecten kunnen na elke afgeronde fase zowel jij als ik beslissen of we het project of traject voort willen zetten. Van te voren spreken we af of dit van toepassing is op de overeenkomst die we aangaan en of er nog kosten en betalingen zijn te verrekenen bij het eventueel stopzetten van de overeenkomst of samenwerking.

 

Alle prijzen zijn in Euro en inclusief BTW, tenzij expliciet anders wordt aangegeven.

 

Alle opdrachten en samenwerkingen leg ik schriftelijk vast in een overeenkomst, via brief of e-mail. Eventuele nieuwe afspraken of prijswijzigingen overleggen we vooraf en zal ik eveneens schriftelijk bevestigen. In deze overeenkomst wordt dan de aard van de samenwerking en/of opdracht beschreven en worden alle aanvullende afspraken en voorwaarden, specifiek voor die overeenkomst, uiteengezet.

 

 

 • WIJZIGINGEN EN HERROEPINGSRECHT SAMENWERKINGEN EN OPDRACHTEN

Eventuele wijzigingen, aanvullingen of (gedeeltelijke) herroepingen van een samenwerking of opdracht is alleen mogelijk na mijn uitdrukkelijke en schriftelijke instemming.

 

Als na de totstandkoming van een overeenkomst blijkt dat het beter is om de overeenkomst aan te vullen, te wijzigen, of (deels) te herroepen, zullen we in overleg de benodigde aanpassingen of aanvullingen samen bespreken en toevoegen aan de reeds bestaande overeenkomst, dan wel overgaan tot (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst.

 

Het staat beide partijen vrij om een verzoek tot wijziging of aanvulling van de opdracht of samenwerking te weigeren zonder daarmee in gebreke te komen. De voorwaarden uit de oorspronkelijke overeenkomst blijven dan voor beide partijen van kracht.

 

Wil je een samenwerking of opdracht met Stekt deels of in zijn geheel herroepen, dan ben je verplicht om de reeds gedane werkzaamheden volgens de oorspronkelijke overeenkomst te betalen, evenals een vergoeding voor reeds gedane research voor komende werkzaamheden op basis van mijn gebruikelijke uurtarief. Ik ben met Stekt niet verplicht om bij herroeping de niet-voltooide diensten en werkzaamheden (bijvoorbeeld teksten, redactie, begeleiding, analyse, lessen, en meer) alsnog te leveren.

Indien ik bij een herroeping van jouw kant reeds tijd heb gereserveerd voor de uitvoering van de samenwerking of opdracht en ik kan deze niet meer anders benutten, dan heb ik het recht een schadevergoeding te eisen van 50% van het honorarium van de niet uitgevoerde werkzaamheden.

 

 

 • ONTBINDEN EN OPSCHORTEN VAN SAMENWERKINGEN EN OPDRACHTEN

Ik ben met Stekt bevoegd om het nakomen van mijn werkzaamheden en verplichtingen op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden als jij als opdrachtgever/samenwerkingspartner niet aan je verplichten voldoet, als ook in het geval van faillissement, surseance of liquidatie van (het bedrijf van) de opdrachtgever/samenwerkingspartner, zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Ik kan in een dergelijk geval onmiddellijke voldoening van het mij toekomende vorderen.

 

 

 • UITVOERING VAN SAMENWERKINGEN EN OPDRACHTEN, INFORMATIEVERSTREKKING EN GEHEIMHOUDING

Opdrachten en samenwerkingen ga ik aan op basis van vertrouwen: ik vertrouw er op dat jij eerlijk bent en alle benodigde informatie tijdig verstrekt en ik doe hetzelfde. Alle samenwerkingen en opdrachten voer ik uit naar mijn beste inzicht en vermogen en ik zorg dat mijn vakkennis up to date is.

Mocht er bij één van beide partijen problemen ontstaan die de overeenkomst belemmert dan nemen we direct contact met elkaar op en zoeken we samen naar een gepaste oplossing.

 

Wanneer de opdracht of samenwerking vertrouwelijk materiaal bevat of waarvan het materiaal bevat waarvan ik kan aannemen dat deze vertrouwelijk is, zal ik dit materiaal strikt vertrouwelijk behandelen. Dit geldt – tenzij anders overeengekomen – ook tot na het voltooien van de opdracht of samenwerking of tot het publiekelijk vrijgeven van de materialen door de opdrachtgever of samenwerkingspartner.

 

Tenzij we uitdrukkelijk anders hebben afgesproken in de overeenkomst voor de opdracht of samenwerking heb ik met Stekt het recht om een deel van de opdracht of samenwerking door een derde te laten uitvoeren. Dit doet echter niet af aan mijn verantwoordelijkheid voor het correct en naar beste kunnen uitvoeren van de samenwerking of opdracht en de vertrouwelijke behandeling van het betreffende materiaal. Ik zal de opdrachtgever/samenwerkingspartner altijd op de hoogte stellen van het eventuele inschakelen van derde partijen.

 

Ik sta met Stekt niet in voor de juistheid van de door jou aangeleverde informatie en materialen. Ik zal deze naar beste kunnen proberen te controleren, maar ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook als ik ben uitgegaan van door de opdrachtgever/samenwerkingspartner verstrekte onjuiste, onvolledige, onwettelijke of onveilige informatie of materialen, ook al zijn deze te goede trouw verstrekt. Jij als opdrachtgever of samenwerkingspartner bent verplicht de informatie en materialen te controleren op juistheid (feitelijkheid, wettelijkheid en veiligheid).

 

 • GEBRUIKSRECHT, AUTEURSRECHTEN, INTELLECTUEEL EIGENDOM EN NAAMSVERMELDING IN SAMNEWERKINGEN EN OPDRACHTEN

Al het werk dat ik verricht voor een opdracht of samenwerking blijft mijn intellectuele eigendom totdat de opdracht of samenwerking zowel voltooid als betaald is.

 

In een overeenkomst voor een specifieke opdracht of samenwerking specificeren we vooraf gezamenlijk het gebruiksrecht.

Kunstobjecten in de (online) galerie blijven het intellectuele eigendom van de kunstenaar en vallen onder diens auteursrechtelijke bescherming. Binnen een uitgeef-traject stellen we een overeenkomst op voor de (gedeeltelijke) overdraging of het in licentie geven van het auteursrecht door de auteur of kunstenaar aan Stekt.

 

Tijdens mijn werkzaamheden bij de uitvoering van een opdracht of samenwerking sluit ik mogelijke schendingen van intellectuele eigendomsrechten naar mijn beste kunnen uit. Echter, als opdrachtgever of samenwerkingspartner vrijwaar jij Stekt van aanspraken van derden wegens vermeende schendingen van octrooi-, eigendoms-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst. Jij bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het materiaal dat je aan Stekt aanlevert.

 

Teksten, (kunst)werken, foto’s en andere elementen die onder mijn auteursrecht en/of intellectuele eigendom vallen mogen enkel worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt met mijn uitdrukkelijke toestemming en met mijn naamsvermelding (tenzij expliciet anders is overeengekomen).

 

 

 • LEVERTERMIJNEN VAN SAMENWERKINGEN EN OPDRACHTEN

Afspraken over levertijden maken we samen. Het kan natuurlijk altijd dat door onvoorziene omstandigheden deze levertijden niet worden gehaald. Zodra voor één van beide partijen duidelijk is dat leveringsafspraken (mogelijk) niet gehaald kunnen worden, stellen we de andere partij daar direct van op de hoogte. Als de vertraging beperkt is kunnen we hier nieuwe afspraken over maken, mocht de vertraging oplopen tot meer dan 30 dagen staat het zowel mij als jou vrij om de samenwerking/opdracht als geheel te herzien – dit gebeurt in gezamenlijk overleg. Mocht de samenwerking/opdracht om de reden van leveringstermijnen in zijn geheel worden ontbonden ben ik met Stekt niet gehouden tot enige schadevergoeding. Reeds uitgevoerde werkzaamheden dienen wel te worden betaald.

 

Levering heeft plaats gevonden bij persoonlijke aflevering, verzending per post of per koerier. Levering per digitaal medium (bijvoorbeeld via e-mail, of uploads naar systemen van de opdrachtgever/samenwerkingspartner) heeft plaatsgevonden op het moment dat het desbetreffende medium de verzending heeft bevestigd.

 

Bijdragen of diensten die op grond van de opdracht of samenwerking zijn geleverd worden als geaccepteerd gerekend tenzij binnen 7 dagen schriftelijk melding is gedaan van het tegendeel.

 

 

 • HONORARIA EN BETALINGEN BIJ SAMENWERKINGEN EN OPDRACHTEN

Voor de diensten en werkzaamheden die ik verricht ten behoeve van de samenwerking/opdracht geldt een honorarium waarvan we vooraf hebben afgesproken of het op basis van een uurtarief of een projecttarief is bepaald. In het geval van een projecttarief bespreken we vooraf de te behalen resultaten en werkzaamheden, en spreken we een totaalprijs af. Tot 10% meer- of minderwerk wordt deze prijs niet aangepast, bij een hoger percentage aan meer- of minderwerk maken we nieuwe afspraken over de totaalprijs. Bij complexe of langdurige trajecten maken we afspraken over termijnbetalingen – bijvoorbeeld op basis van een maandtarief of een gefaseerde betaling op basis van afgeronde fases van de werkzaamheden.

 

Mocht het nodig zijn dat ik voor het correct kunnen uitvoeren van de samenwerking of opdracht kosten moet maken bij derden (zogenaamde verschotten), kan ik deze aan jou als opdrachtgever of samenwerkingspartner doorberekenen. Hierover worden in de schriftelijke overeenkomst van de samenwerking of opdracht afspraken opgesteld.

 

Honoraria en tarieven zijn inclusief BTW, tenzij expliciet anders is overeengekomen.

 

Voor de eventuele honoraria van en uitbetalingen aan de samenwerkingspartners van Stekt door mij (zoals in een uitgeef-traject of een galerie-overeenkomst) maken we voorafgaand aan de overeenkomst afspraken over de toe te passen prijzen en percentages. Bij complexe of langdurige trajecten maken we afspraken over termijnbetalingen – bijvoorbeeld op basis van een maandelijkse betaling.

 

Op de factuur worden de vaste kosten (honorarium, tarieven) en eventuele variabele kosten (bijkomende kosten, onkosten) gespecificeerd.

 

Declaraties dienen binnen uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is opgesteld en op de wijze zoals op de factuur vermeld. Dit geldt zowel voor het honorarium en de betalingen die aan Stekt verschuldigd zijn, als het eventuele honorarium en de betalingen die ik met Stekt verschuldigd ben aan een samenwerkingspartner zoals opgesteld in de specifieke overeenkomst.

 

De betalingsverplichting is ook geldig wanneer de opdrachtgever of samenwerkingspartner de geleverde producten of diensten (bijvoorbeeld teksten, redactie, analyses, lessen, en meer) niet gebruikt.

 

Heb je na het verstrijken van de 14 dagen nog niet betaald aan Stekt, dan stuur ik eenmalig een aanmaning met een betalingstermijn van 5 dagen. Heb je binnen die termijn nog steeds niet aan je betalingsverplichting voldaan, dan ben je als opdrachtgever of samenwerkingspartner onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever of samenwerkingspartner het factuurbedrag en de daarover wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

 

Buitengerechtelijke en/of gerechtelijke incassokosten die ik moet maken in verband met te late betalingen aan Stekt zijn voor jou als opdrachtgever of samenwerkingspartner. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minsten 15% van het factuurbedrag met als minimum een bedrag van 40 euro.

 

Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever of samenwerkingspartner niet op.

 

Bij grotere of complexe projecten beding ik een aanbetaling van 30%. Het resterende bedrag dient dan bij aflevering of in de in de overeenkomst afgesproken termijnen te worden voldaan.

 

 

 • RECLAMES BIJ SAMENWERKINGEN EN ODPRACHTEN

Heb jij als opdrachtgever of samenwerkingspartner een klacht over hetgeen ik je geleverd heb, neem dan zo snel mogelijk – maar uiterlijk binnen 7 dagen – schriftelijk contact met me op via jessie@stekt.eu.

Het uiten van een klacht schort de betalingsverplichting niet op: ook dan heb je te houden aan de overeengekomen betalingsverplichtingen.

Ik reageer zo snel mogelijk – maar uiterlijk binnen 7 dagen – op je klacht. Als deze gegrond is zal ik ofwel verbetering of vervanging van het geleverde verzorgen, dan wel – indien ik redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering of vervanging kan voldoen – een reductie op de prijs toepassen. Deze reductie kan nooit hoger zijn dan het oorspronkelijke factuurbedrag.

 

Mocht je het door mij geleverde werk zelf hebben bewerkt of door anderen hebben laten bewerken anders dan afgesproken dan vervalt je recht op reclame. Het recht op reclame vervalt eveneens als je later dan de termijn van 7 dagen na levering een klacht uit, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden een langere termijn voortvloeit.

 

 • AANSPRAKELIJKHEID: VRIJWARING

Ik ben met Stekt enkel aansprakelijk voor schade die direct en aantoonbaar gevolg is van een door mij toerekenbare tekortkoming. Ik ben met Stekt nooit aansprakelijk voor alle andere vormen van schade – zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. Mijn aansprakelijkheid met Stekt is telkens beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief de berekende btw van de desbetreffende opdracht.

 

Ik doe mijn uiterste best om onjuistheden en onzorgvuldigheden in mijn werkzaamheden uit te sluiten en de veiligheid van de door mij geleverde teksten, diensten en materialen zal ik naar mijn beste kunnen waarborgen. Jij als opdrachtgever of samenwerkingspartner hebt echter de verantwoordelijkheid om de door mij geleverde teksten, materialen en diensten te controleren op onjuistheden, onzorgvuldigheden en veiligheid. Daarmee aanvaard je de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit en vrijwaar je mij met Stekt van iedere aansprakelijkheid op grond van huidig of toekomstige wetgeving. Dit geldt niet als er aantoonbaar en ondubbelzinnig sprake is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid door mij met Stekt.

 

De beoordeling of een  deel- of eindproduct (mede) tot stand gekomen door de diensten, materialen en teksten van mij met Stekt enige risico’s voor letselschade omvat blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever of samenwerkingspartner.

 

Ik ben met Stekt niet aansprakelijk voor de beschadiging of het verlies van de voor de uitvoering van de overeenkomst beschikbaar gestelde materialen, informatie of informatiedragers. Noch ben ik aansprakelijk voor schade die ontstaat door het gebruik van informatietechnologie en digitale/tele- communicatiemiddelen.

 

De opdrachtgever of samenwerkingspartner is verplicht om mij met Stekt te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde materiaal of de geleverde diensten voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van Stekt bestaat. Dit geldt – zoals onder artikel 9 reeds benoemd – ook voor vermeende schendingen van auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten.

 

Ik draag met Stekt geen resultaatplicht wat betekent dat ik geen garanties biedt voor het met de geleverde diensten of materialen behaalde resultaat. Ik draag dus geen verantwoording of aansprakelijkheid voor het wel dan niet door derde instanties (zoals universiteiten, toelatingscommissies, subsidiecommissies, en anderen) goedkeuren of accepteren van eindproducten (mede) tot stand gekomen door mijn werkzaamheden. Gelijk daaraan draag ik ook geen verantwoording of aansprakelijkheid voor zaken zoals bezoekersaantallen of verkoopaantallen. Ik handel altijd naar mijn beste vermogen en weten, maar biedt hier dus geen garanties voor.

 

 

 • OVERMACHT

Het kan voorkomen dat ik als gevolg van overmacht niet in staat ben om mijn werkzaamheden volgens de overeengekomen afspraken uit te voeren en/of te voltooien. Overmacht betreft hier – naast hoe het in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ik geen invloed kan uitoefenen maar waardoor ik desalniettemin niet in staat ben mijn verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, oproer, oorlog, werkstakingen, pandemieën, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen.

In het geval van overmacht neem ik zo snel mogelijk contact met jou als opdrachtgever of samenwerkingspartner.

 

Tijdens de overmacht worden mijn verplichtingen met Stekt opgeschort. Mocht de periode van overmacht langer dan 2 maanden duren dan staat het beide partijen vrij om de overeenkomst te herzien of ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Als jij als opdrachtgever of samenwerkingspartner consument bent geldt het recht de overeenkomst te ontbinden alleen voor zover dit recht je op grond van de wet toekomt.

 

Als ik bij intrede van de overmacht al gedeeltelijk aan mijn verplichtingen heb voldaan of ze enkel gedeeltelijk kan uitvoeren, ben ik gerechtigd deze gedeeltelijke werkzaamheden afzonderlijk te factureren en heb jij als opdrachtgever of samenwerkingspartner de verplichting deze facturen te voldoen.

 

 

 • TOEPASSELIJK RECHT

Op iedere bestelling, opdracht en samenwerking bij en met Stekt en op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Indien er een geschil met betrekking tot de bestellingen, opdrachten en/of samenwerkingen bij en met Stekt of met betrekking tot deze algemene voorwaarden ontstaat zullen wij samen (ik met Stekt en jij als klant/opdrachtgever/samenwerkingspartner) in eerst instantie onze uiterste best doen om te schikken. Is een schikking onmogelijk gebleken dan wordt het betreffende geschil beslecht door een bevoegde rechter binnen het Nederlands recht. Een geschil kan ook door een arbitragecommissie worden beslecht. In dat geval wijzen beide partijen een deskundige aan, die gezamenlijk een derde deskundige kiezen. De zo ontstane arbitragecommissie geeft vervolgens een bindend advies over het geschil.